بارگذاری
صبور باشید، در حال بارگذاری...

سامانه اطلاعات درمان سوء مصرف مواد ایران

این سامانه پس از مطالعات اولیه در اواخر تابستان 94 و تحلیل و مستندسازی های فضای موجود و مشخص شدن فضای مطلوب در این فضا و فعالیتهای قابل تقدیر تیم تحلیل و فنی در ابتدای بهمن ماه 1394 آماده بهره برداری و استفاده قرار گرفت.این سامانه در جهت بهبود فضای کسب وکار در این حوزه و دریافت اطلاعات آماری بهینه حاصل از اطلاعات موجود در سامانه در تصمیم گیریهای کلان کشور توسط شرکت آوای فناوری سلامت راه اندازی گردید.

سامانه آیداتیس برای مدیریت مراکز MMT, BMT که در حوزه توزیع داروهای متادون(methadone) ، بوپرونورفین (BUPRENORPHINE) ، اپیوم (opiuam ، اپیوم تینکچر) طراحی و اجرا گردید.